ASC Algemeen Specialistisch Expertise centrum respecteert de privacy van de bezoekers van onze website.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2024.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: ASC Algemeen Specialistisch Expertise Centrum Amersfoort B.V. (hierna te noemen ASC).  Ingeschreven bij de KvK onder nummer 68428944 Regentesselaan 24F, 3818 HJ Amersfoort Tel.: 085-0656565 Mail: info@asc-expertisecentrum.nl.  

ASC Amersfoort verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email en telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

ASC verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

ASC verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: · Het onderhouden van contact; · Een goede en efficiënte dienstverlening; · Beheer van het cliëntenbestand; · Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning; · Het bieden van begeleiding op maat; · Het verzorgen van opleidingen; · Verbetering van de dienstverlening; · Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening; · Benchmarking; · Facturering; · Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; · Marketing; · Nakoming van wettelijke verplichtingen; · Het voeren van geschillen; · Het kunnen aanbieden van informatie op de website; · Input voor verbetering van wet- en regelgeving; Grondslagen Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het socialezekerheidsrecht. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat  ASC hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: · Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; · De bescherming van haar financiële belangen; · De verbetering van haar diensten; · Beveiliging en het beheer van haar systemen; Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan ASC persoonsgegevens uitwisselen. ASC Amersfoort kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer ASC Amersfoort aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

ASC Amersfoort zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Doorgifte van uw gegevens buiten de EER Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in een moederbedrijf buiten de EER. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Hoe lang wij uw gegevens bewaren ASC Amersfoort zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd.

Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ASC Amersfoort zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ASC Amersfoort passende beveiligingsmaatregelen genomen. Profilering Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages. Deze informatie is geanonimiseerd. Cookies Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Het betreft hier uitsluitend functionele cookies.

Uw rechten

U heeft het recht om ASC Amersfoort een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ASC Amersfoort verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:  ASC – Algemeen Specialistisch Expertise Centrum B.V. t.a.v. de directie Regentesselaan 24F, 3818 HJ Amersfoort Mail: info@asc-expertisecentrum.nl Tel.: 085-0656565

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ASC Amersfoort, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2024. ASC Amersfoort kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.