Er zijn twee procedures in het omgaan met een ingediende klacht:

A. Klachtbemiddeling

De doelstelling is om in gesprek te gaan en te kijken of er een oplossing voor je klacht kan komen, waar je tevreden over kunt zijn. De klachtenfunctionaris van ASC mw. Hazeleger, neemt contact met je op om je klacht te bespreken en overlegt met jou hoe de ondersteuning en/of bemiddeling vormgegeven kan worden.

De klachtenfunctionaris bemiddelt eventueel tussen jou en de medewerker(s) met als doel je onvrede op te lossen en/of de relatie te herstellen. Ben je tevreden over het resultaat van de bemiddeling, dan wordt je klachtmelding afgesloten.

Zo niet, dan kun je je klacht laten beslechten door een externe commissie. Meer hierover lees je onder punt B.

B. Klachtbeslechting

Klachtbemiddeling via ASC heeft altijd de voorkeur, maar mocht dit niet lukken en is de procedure volgens jou niet goed verlopen via onze klachtenfunctionaris, dan kan jouw klacht meer formeel in behandeling genomen worden.

Ben je niet tevreden met de uitkomst van de klachtbemiddeling door ASC dan kun je je klacht ter beoordeling voorleggen bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg.

Dit is voor volwassenen vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Dit kan binnen een termijn van 12 maanden na de datum waarop je de klacht bij ASC  hebt ingediend.

Meer informatie vind je op www.degeschillencommissiezorg.nl. Het advies van de Geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

Familievertrouwenspersoon

Familie en naasten kunnen met vragen terecht bij de familievertrouwenspersoon. Mw. T. Sluiter voor ASC. Je kunt haar bereiken via e-mail info@asc-expertisecentrum.nl

Wat verder belangrijk is

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij ASC, bij de klachtencommissie (klachtloket via info@asc-expertisecentrum.nl ).

Wanneer je een klacht wilt indienen bij de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg betaal je hen klachtengeld. In onze klachtenregeling is vastgelegd hoe de klachtbehandeling is georganiseerd.

Deze kun je opvragen via info@asc-expertisecentrum.nl t.n.v. mw. Hazeleger.

Termijn voor het indienen van je klacht:

Je kunt je klacht indienen tot maximaal 1 jaar na de  gebeurtenis waarover je een klacht hebt, behoudens bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling  door de klachtenfunctionaris of klachtencommissie). Daarna wordt je klacht niet meer in behandeling genomen.

Hoelang duurt de behandeling van een klacht?

ASC streeft binnen 6 weken nadat je schriftelijke klacht is ontvangen met een terugkoppeling te komen. Een eenmalige verlenging van deze termijn met 4 weken is mogelijk.

Hoe lang bewaren wij je klachtdossier?

ASC bewaart alle stukken over je klacht in een klachtdossier (alle brieven /e-mails die zijn verstuurd). Dit dossier wordt maximaal 5 jaar bewaard, tenzij er nog een procedure loopt. Documenten met betrekking tot je klacht worden niet in je medisch dossier bewaard.

Onpartijdigheid en geheimhouding

De klachtenfunctionaris, familievertrouwenspersonen en externe klachten- en Geschillencommissie zijn onpartijdig. Iedereen die